Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Závěrečný workshop

07.01.2015 16:27

Dne 9. 12. 2014 proběhl v Kulturním domě ve Stříteži závěrečný workshop, na kterém bylo provedeno vyhodnocení dvouletého programu spolupráce základních škol v rámci projektu „Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl“ 2012-2014.

Hlavními partnery byly ZŠ a MŠ Krasňany a ZŠ a MŠ Střítež. Jednotlivých akcí se účastnili také žáci a učitelé okolních škol obou regionů – Mikroregionu obcí povodí Stonávky a regionu Terchová. Hlavní koordinátor projektu, Mgr. Michal Gondžár, poděkoval ředitelkám obou škol za vstřícný přístup při vytváření velmi zajímavého programu spolupráce po celou dobu konání projektu, během níž došlo k navázání blízkých partnerských vztahů mezi pedagogy a přátelství mezi žáky obou zemí. Ocenil také velmi náročnou práci všech, kteří se na úspěšné realizaci jednotlivých akcí podíleli. Všechny aktivity, které se promítly do života tří školních let, se i přes občasnou nepřízeň počasí podařilo zrealizovat a pro děti českých i slovenských škol to byla kromě zpestření a doplnění výuky i mimořádná příležitost k poznání života svých zahraničních spolužáků. V rámci projektu byly rovněž financovány investiční náklady na výměnu oken a zateplení půdních prostor základní i mateřské školy ve Stříteži a zateplení mateřské školy v Krasňanech.


Ve Stříteži dne 17. 12. 2014

Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
 

Daltonská škola - 25.11.2014

02.12.2014 12:37

Dne 25. 11. 2014 se v prostorách ZŠ a MŠ Střítež v rámci projektu
„Rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím vytvoření sítě aktivní spolupráce základních škol“ ITMS 22410220039 uskutečnil seminář „Daltonská škola“ pro učitele přihlášených škol. Celkem se zúčastnilo osmnáct učitelek ze dvou českých a dvou slovenských základních a mateřských škol.
Lektorka paní Andrea Štemberková velmi poutavě seznámila přítomné se svými dlouholetými
zkušenostmi a také pomůckami, které při výuce používá. Pro všechny zúčastněné byla účast na semináři jistě velmi přínosná, učitelky uvítaly možnost vzájemné výměny zkušeností.

Ve Stříteži, dne 2. 12. 2014
Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
 

Montessori metoda - 25.11.2014

02.12.2014 12:34

„Montessori metoda“


Dne 25. 11. v souladu s plánem se učitelky čtyř mateřských škol seznámily s vzdělávacím programem Montessori. Díky vstřícnému přístupu ředitelky MŠ v Novém Jičíně zhlédly výukové metody tohoto vzdělávacího systému v praxi, tj. přímou práci pedagogů s dětmi, ukázky individuální práce s dětmi při neřízených činnostech. Nejvíce všechny přítomné zaujala klidná a tvůrčí atmosféra ve třídách, samostatnost dětí a zajímavé didaktické pomůcky.

Ve Stříteži, dne 2. 11. 2014
Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
 

Enviromentální den - 4.11.2014

18.11.2014 18:40

Enviromentální den ve VaríněDne 4. listopadu podnikly děti ZŠ Střítež výlet do slovenského Varína, kde byl pro ně a jejich slovenské spolužáky v prostorách Správy NP Malá Fatra připraven bohatý program.
Dětem se po celou dobu věnovaly dvě slovenské lektorky, které připravily hru na cvičení paměti a pak už děti tvořily společnou mapu Česko – Slovenska. Během krátké procházky si děti hrály a také nasbíraly přírodniny, které později naaranžovaly na společnou mapu. Měly se zamyslet, co je pro jejich zemi typické, co se u nich vyrábí a jaké se kde nacházejí památky. Děti poznaly nové kamarády, seznámily se s prací s mapou a dozvěděly se mnoho nových informací o naší sousední zemi. Program byl nejen poučný, ale také velmi zajímavý.


Ve Stříteži dne 14. 11. 2014
Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník 
 

Malí hvězdáři - 30.9.2014

18.11.2014 18:37

Malí hvězdáři


Místo konání: ZŠ Krasňany
V průběhu roku naplánovala slovenská strana 5 akcí pro „malé hvězdáře“. Vzhledem
k problemům s počasím se žáci naší školy zúčastnili jen jednou a to dne 30. 9. 2014.
Děti odjely od ZŠ v 17.30 do Krasňan, kde pod vedením RNDr. Znášika z Krajské hvězdárny
bylo připraveno noční pozorování oblohy a krátká přednáška ve třídě. Pozorovatelna je
vybudována přímo na střeše školní budovy a pro děti to byl jistě velký zážitek. Návrat domů
byl již v pozdních večerních hodinách a proto byly děti rozvezeny až k bydlišti.

Ve Stříteži dne 14. 11. 2014
Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
 

Jeden den hasičem - 6.6.2014

26.06.2014 11:09

Dne 6. června proběhla společná akce pod názvem: „Jeden den hasičem“

Děti ZŠ a MŠ Střítež spolu s dětmi z Krasňan a ZŠ Třanovice se nejdříve zúčastnily přehlídky integrovaného záchranného systému na hřišti u PZŠ v Hnojníku. Zúčastněné bezesporu zaujaly ukázky práce psovodů policie ČR. Všichni měli možnost se blíže seznámit s technikou požárních sborů a policie. Rovněž probíhaly ankety, dotazníky a soutěže dětí.
V 10.30 se děti ZŠ a MŠ Střítež spolu se svými slovenskými kamarády z Krasňan přemístily do Stříteže, kde jim členové místního Sboru dobrovolných hasičů připravili další část programu. Nejdříve proběhla ukázka zázemí hasičů a pak již děti soutěžily v práci s hasičskou technikou. Nejvíce zábavy si děti užily při stříkání vodou z hadice na cíl.
Po dvanácté hodině proběhlo v budově ZŠ a MŠ vyhodnocení, předání cen a upomínkových předmětů. Žáci z Krasňan se poté rozloučili se svými hostiteli a odjeli domů, cestou se ještě zastavili na připravený oběd v zařízení TJ Smilovice.


Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
 

Rozvíjej se poupátko - 16.5.2014

26.06.2014 10:53

Dne 16. května 2014 proběhla hudební a výtvarná soutěž pod názvem: Rozvíjej se, poupátko


Zúčastněné školy: celkem 11.
Z toho za: SR- ZŠ a MŠ: Strečno, Belá, Krasňany, Terchová
:ČR – ZŠ a MŠ: Třanovice, Komorní Lhotka, Střítež, Hnojník, Smilovice,
PZŠ Hnojník a Gymnázium Český Těšín.

Pěvecká soutěž ve zpěvu populárních písní probíhala v sedmi kategoriích a výtvarná soutěž v tvorbě z keramické hlíny ve dvou kategoriích, podle věku účastníků.
V první části hudební soutěže zpívali soutěžící povinnou skladbu bez hudebního doprovodu. Mladší děti zpívaly píseň Rozvíjej se poupátko, starší přednesly skladbu Plyneš Olzo, po dolině. Ve volitelné části měli účastníci možnost výběru jakékoliv oblíbené skladby z oblasti populární hudby, lidové nebo country písně s nahraným nebo živým doprovodem. Výkony soutěžících posuzovala odborná porota. Této části soutěže se zúčastnilo 57 soutěžících.
Téma výtvarné části soutěže pro letošní rok bylo: Tajemství hudby. Děti vytvořily velmi krásná a zajímavá díla a odborná porota jistě neměla lehkou práci. Celkem soutěžilo 19 dětí.

Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník
02. 06. 2014

 
 

Den dopravní výchovy ze dne 7.5.2014

26.05.2014 09:53

Dne 7. května 2014 proběhla v Krasňanech další ze společných akcí. Tentokrát pod názvem „Den dopravní výchovy“.
Akci připravila ZŠ a MŠ Krasňany ve spolupráci s policií SR.

Účastníky akce přivítala ředitelka ZŠ a MS p. Hermanová a předala slovo odborníkům – zástupcům Policie SR. Po krátké přednášce na téma silniční doprava a její účastníci se rozeběhly jednotlivé aktivity na dopravním hřišti u školy za asistence dopravních policistů. Později měli žáci možnost zúčastnit se i akce na silnici, kde policisté kontrolovali dodržování předpisů v obci. Aktivity se zúčastnili i psovodi se svými svěřenci a předvedli ukázky zásahů
a také požadavky na psy při akcích. Posledním bodem programu byl výchovný koncert pod názvem „Doprava, doĺava“. Žáci se aktivně zapojili do velmi zajímavého programu.
Po koncertu a rozloučení v sále obecního úřadu následoval oběd v restauraci „U babky“ ve Varině a odjezd zpět do Stříteže. Přeprava byla zajištěna autobusem firmy VeGebus.


13. 5. 2014
Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
 

Děti zvířátkům - 25.4.2014

30.04.2014 09:30

Dne 25. 4. 2014 ZŠ a MŠ Střítež zorganizovala další akci v rámci projektu: „Rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím vytvoření sítě aktivní spolupráce základních škol“ – tentokrát pod názvem „Děti zvířátkům“
Účastníky ze slovenské obce Krasňany přivítala vedoucí programového dne paní Mgr. Olga Landecká a seznámila slovenské i české děti s připraveným programem. Poté se všichni účastníci společně odebrali do střítežského lesa, kde je už očekávali členové Mysliveckého sdružení „Černá“ Střítež-Vělopolí.
Akci odborně dozoroval revírník Lesů ČR, Petr Zelina, který dětem zajímavě vyprávěl o stromech a jejich významu pro člověka. Myslivci dětem rozdali sazenice smrčků a pomohli je dětem zasadit. Kromě výsadby stromků byly v programu i přírodovědné soutěže a zajímavá beseda s myslivci. Myslivci rovněž připravili prostor pro opékání párků a malé občerstvení, na což se děti také velmi těšily. V poledne se děti opět společně odebraly do ZŠ. Žáci ze Stříteže předali slovenským kamarádům vlastnoručně vyrobené dárky a všichni se rozloučili. Účastníci ze Slovenska odjeli cestou domů ještě na oběd, který byl pro ně objednán v restauraci TJ Smilovice.
Akce byla velmi zdařilá a děti získaly množství informáci o lese a životě v něm.

29. 4. 2014 Vanda Pietrzyková Administrativní a komunikační pracovník

 
 

Děti přenesené do minulosti a den zdravé výživy ze dne 9.4.2014

14.04.2014 12:49

Děti přenesené do minulosti a den zdravé výživy – 9. dubna 2014, Krasňany

Akce organizované ZŠa MŠ Krasňany se zúčastnilo 16 dětí ze ZŠ Střítež.
Po příjezdu do Krasňan v 9 hodin nás všechny přivítala paní ředitelka Hermanová
a seznámila nás s pestrým programem.

Děti ze Stříteže nejdříve zhlédly v mateřské škole krátké pásmo s jarní tématikou, které prezentovali nejmenší. V další části vystoupili žáci ZŠ. Představili tradiční vítání jara – zpěvem a tancem za doprovodu heligonkářů. Děti obou škol pak společně odnesly „Morénu“ k Váhu, kde byla zapálena a obřadně vhozena do řeky. Cestou do školy jsme se zastavili v místní knihovně, kde byla připravena výstavka velikonoční výzdoby.
Po návratu do školy měly děti možnost nejen zhlédnout výstavu zdravé výživy, ale vše bylo možné i ochutnat. Od 11. hodiny probíhaly ve dvou místnostech tvořivé dílny, kde si každé dítě pod odborným vedením mělo možnost malovat na připravené kraslice, zdobit perníčky, uplést karabáč a rovněž vyrobit korbáčiky. Čas při velmi zajímavé činnosti rychle uběhl a po dvanácté hodině jsme se již loučili s milými hostiteli. Všechny své výrobky si děti po skončení akce mohly vzít domů.
Po obědě v restauraci „U babky“ ve Varíně jsme odjeli zpět autobusem firmy VeGeBus
Do Stříteže.

Děti jistě budou rády vzpomínat na velmi zajímavou a poučnou akci, kterou jim připravila partnerská škola.

Vanda Pietrzyková
administrativní a komunikační pracovník
14. dubna 2014-04-14


 
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24